гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ТРУДОВО И МИГРАЦИОННО ПРАВО

Предоставяме следните услуги:

 • Изготвяне на различни видове трудови договори с оглед вида на конкретното трудово правоотношение и подготовка на всички съпътстващи го документи;
 • Изготвяне на вътрешни правила за работодателите, в това число Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за организация на работната заплата, както и всякакви други вътрешни актове, предвидени в трудовото законодателство;
 • Консултации по трудовоправни въпроси, свързани с работно време, почивки, отпуски, имуществена отговорност, дисциплинарна отговорност на служителите и т.н.;
 • Консултации относно работата от разстояние и всички допълнителни изисквания към работниците и работодателите, въведени с извънредното законодателство в страната;
 • Консултации по социални мерки, насочени към работодателите, като например мярката „60/40” и др.;
 • Правно съдействие за осигуряване на съответствие на работодателите с нормативните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и посредничество със служба по трудова медицина;
 • Консултации и правно съдействие при настъпване на трудова злополука;
 • Представителство пред Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и др.;
 • Процесуално представителство по трудови и административни дела, свързани с трудови правоотношения;
 • Консултация и правно съдействие за назначаване на европейски граждани и граждани на трети държави на трудов договор в България, провеждане на процедури за издаване на разрешение за работа и разрешение за пребиваване;
 • Съдействие при визови въпроси на чужденци;
 • Провеждане на административни процедури за събиране на членовете на семейството на чужденци, назначени на трудов договор в България;
 • Консултация и съдействие за получаване на продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и получаване на българско гражданство.

Leave a comment