гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

КРЕДИТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Членове на нашия екип са в договорни отношения като кредитни посредници на едни от най-големите банки в България. В това си качество съдействаме на клиентите си – физически и юридически лица да получат най-добрите условия на пазара при отпускане на кредити. За клиентите е важно да знаят, че услугите по кредитно посредничество не оскъпяват стойността на кредита, а комисиона на адвоката не се заплаща от клиента, а от банката, която отпуска кредита.

В тази област предлагаме следните услуги:

  • Консултации на физически и юридически лица и преговори с банкови институции за сключване и преструктуриране на всички видове договори за банков кредит – за потребителски кредит, за жилищен кредит, за кредитна линия, за овърдрафт, за банкова гаранция, за оборотни средства и други;
  • Учредяване по предвидения за това ред на обезпечения по кредити – ипотеки, особени залози, залог на търговско предприятие, залог по реда на ЗДФО;
  • Представяне на клиента на кредитните условия на водещите банки в България и даване на аргументирани съвети с цел клиентът да направи правилния избор;
  • Съдействие на клиента за получаване на най-добрите кредитни условия на пазара;
  • Подпомагане на клиента, за да може да отговори на условията за отпускане на кредит на съответната банкова институция;
  • Изготвяне и/или съгласуване на условията на всички видове договори за кредит.
  • Консултации по специфични банкови операции и сделки;
  • Вписване на изискуемите обезпечения в съответните регистри /ипотеки, особени залози и други.

Leave a comment