гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата кантора предлага следните услуги:

  • Регистрация и защита на права върху търговска марка;
  • Регистрация и защита на права върху патент за изобретение;
  • Регистрация и защита на права върху промишлен дизайн;
  • Регистрация и защита на права върху полезен модел;
  • Регистрация и защита на права върху географско означение;
  • Консултации и изготвяне на лицензионни договори, с които се прехвърлят права или се преотстъпва използването на обекти на индустриалната собственост;
  • Защита на авторско право върху произведения на литературата, науката и изкуството и сродни на авторските права.

Leave a comment