Адвокат, Синдик, Медиатор, Кредитен консултант

Георги Георгиев е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, синдик, включен в списъка към Министерството на правосъдието на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда за синдици в производство по несъстоятелност по ТЗ и медиатор, вписан в Единнния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Завършил е специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2006-2011 г.).

Практикува и специализира в различни сфери на правото от 2009 г.

Адвокат Георгиев стартира своето професионално развитие като адвокатски сътрудник в престижна адвокатска кантора (2009 г.) и като юрисконсулт в една от водещите кантори на частни съдебни изпълнители в София (2010-2013 г.). В тези структури той придобива първоначалния си опит в една от областите, в които има тясна специализация – принудителното събиране на вземания.

През 2013-2017 г. е юрисконсулт в Дирекция „Правна“, Централно управление на третата по големина банка в България. Там отговаря за реструктурирането и принудителното изпълнение на вземанията по кредитите на големите корпоративни клиенти на банката, прехвърлени за събиране в дирекцията. Води множество съдебни и изпълнителни производства, включително и над 20 производства по несъстоятелност срещу длъжници на банката. Именно в този период адвокат Георгиев открива интереса си към производството по несъстоятелност, в резултат на което през 2017 г. се явява на конкурс за синдици, проведен от Министерство на правосъдието, който издържа успешно, след което бива включен в списъка на синдиците, които могат да бъдат назначавани в производства по несъстоятелност по ТЗ.

През 2017 г. се вписва като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От този момент започва своята частна практика, включваща цялостно правно обслужване на физически и юридически лица. Сферите му на компетентност включват търговско и дружествено право, трудово, гражданско, вещно, семейно и наследствено право и административно право. Адвокат Георгиев консултира и представлява множество корпоративни клиенти, сред които финансови институции, онлайн търговци, собственик на 5-звезден хотел и холдингова структура, лидер на пазара в своята област.

Освен като адвокат, Георги Георгиев работи активно в областта на производството по несъстоятелност като синдик на търговски дружества.

Наред с горното, адвокат Георгиев има договорни отношения като кредитен консултант и посредник с най-големите банки в България. В това си качество той съдейства на клиентите си – физически и юридически лица, да получат най-добрите условия на пазара при отпускане на кредити. За клиентите е важно да знаят, че услугите по кредитно посредничество не оскъпяват стойността на кредита, а комисиона на адвоката не се заплаща от клиента, а от банката, която отпуска кредита.

Адвокат Георгиев е включен като външен експерт под № 2143 в списъка към Агенцията по обществени поръчки и като такъв може да участва в комисии по провеждане на обществени поръчки и процедури по Закона за обществените поръчки.

През 2023 г. адв. Георгиев преминава сертифициращо обучение по медиация и на 09.03.2023 г. е вписан като правоспособен медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под № 20230309016. Медиаторът насочва страните към постигане на споразумение и решаване на спора по най-бързия и оптимален начин, в условия на пълна конфиденциалност.

Владее английски език.