гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Нашата кантора предлага следните услуги:

  • Учредяване на търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел в страната и чужбина;
  • Представителство пред Агенция по вписванията, Търговски регистър относно вписвания и заличавания на обстоятелства и обявяване на актове по партидата на търговци;
  • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик;
  • Изготвяне на всички видове търговски договори; консултации във връзка със сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването им, както и за последиците от прекратяването им;
  • Консултации на мениджмънта на търговски дружества и кооперации с цел законосъобразно и целесъобразно управление и контрол;
  • Legal due diligence;
  • Консултации при процедури по получаване на разрешения и лицензи