гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Предоставяните от нас услуги включват консултации и процесуално представителство по спорове относно:

  • Произход; оспорване на бащинство; припознаване;
  • Пълно и непълно осиновяване;
  • Ограничаване и лишаване от родителски права;
  • Издръжка;
  • Брачни договори;
  • Развод по исков ред и развод по взаимно съгласие;
  • Настойничество и попечителство;
  • Наследяване по закон и по завещание;
  • Възстановяване на запазената част;
  • Делба на наследство.

Leave a comment