гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Нашият екип има богат процесуален опит в следните сфери:

  • Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела пред всички съдебни инстанции;
  • Процесуално представителство пред местни и международни арбитражни съдилища;
  • Производство по обезпечение на доказателствата;
  • Производство по обезпечение на искове;
  • Трудови спорове;
  • Водене на особени искови производства;
  • Формулиране на въпроси и отправяне на искане за преюдициално запитване по тълкуване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
  • Производство по признаване и изпълнение на решения и актове, постановени в други държави – членки на Европейския съюз;
  • Процедури по издаване на европейска заповед за плащане.