гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

Услугите, които предоставяме, включват:

  • Консулатации относно договорни отношения с дружества, предоставящи потребителско кредитиране;
  • Консулатации във връзка с обхвата действието и приложението на Закона за потребителския кредит, Закона за защита на потребителите и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите;
  • Консултации при установяване на нелоялни търговски практики;
  • Консултации при установяване на неравноправни клаузи в потребителски договори;
  • Процесуално представителство по потребителски спорове пред съдебни органи;
  • Представителство пред Комисията за защита на потребителите.

Leave a comment