гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Членове на нашия екип са регистрирани като външни експерти в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП и като такива могат да участват в комисии по провеждане на обществени поръчки и процедури по ЗОП (комисии по чл. 103 от ЗОП). Предоставяме следните услуги:

  • Юридически консултации и експертни становища при организацията по планиране и възлагане процеса на обществените поръчки;
  • Цялостно оптимизиране на процесите по подготовка, провеждане и изпълнение на процедурите по ЗОП, както и осъществяването му посредством електронната платформа ЦАИС ЕОП;
  • Изготвяне на проекти на документации за процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Подготовка на оферти за участие в процедури по ЗОП;
  • Пряко участие като външен експерт по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП в дейността и работата на помощния орган на Възложителя (комисии по чл. 103 от ЗОП);
  • Извършване на преглед на съответствието спрямо приложимото общностно и национално законодателство в областта на обществените поръчки на проекти на документации за възлагане на обществени поръчки;
  • Преглед и оптимизиране на вътрешните процедури и документи, касаещи процеса по подготовка, провеждане и изпълнение на процедурите по ЗОП;
  • Съдействие при работата с електронната платформа ЦАИС ЕОП.