гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ

Членове на нашия екип са включени в списъка на действащите синдици и доверени лица и като такива могат да бъдат назначавани в производство по несъстоятелност/производство по стабилизация на търговец.
Производството по несъстоятелност има няколко фази, които по правило се развиват последователно във времето. Всяка една фаза е относително самостоятелно производство и се отличава със своите специфики:
• Производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност;
• Производство по предявяване и приемане на вземанията на кредиторите;
• Производство по оздравяване на предприятието на длъжника /факултативна фаза/;
• Производство по обявяване на длъжника в несъстоятелност;
• Производство по осребряване на имуществото на длъжника и неговото разпределение между кредиторите.
В качеството си на адвокати, предоставяме правна защита и съдействие в производства по несъстоятелност:
• Анализ на правното и финансовото състояние на търговеца;
• Изготвяне и подаване от името на длъжника/кредитор на молба за откриване на производство по несъстоятелност;
• Предявяване на вземания и подаване на възражения срещу приети/неприети вземания;
• Представителство в Събрание на кредиторите/Комитет на кредиторите;
• Изготвяне на оздравителен план/извънсъдебно споразумение;
• Цялостно процесуално представителство във всички фази на производството, включително предявяване на искове за попълване на масата на несъстоятелността.

Производството по стабилизация на търговец е изцяло ново производство, уредено в част „Пета“ на Търговския закон, в сила от 01.07.2017 г.
Производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността на търговеца.
В качеството си на адвокати, предоставяме правна защита и съдействие в производства по стабилизация на търговци:
• Анализ на правното и финансовото състояние на търговеца;
• Изготвяне и подаване от името на търговеца на молба за стабилизация;
• Изготвяне на план за стабилизация;
• Цялостно процесуално представителство във всички фази в производството.