гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО И ПРАВО НА ЕС

Услугите, които предоставяме, включват:

  • Определяне на компетентен съд и приложимо право за частноправни спорове с международен елемент;
  • Консултации на физически и юридически лица във връзка с осъществяване на стопанска им дейност в страната и в чужбина;
  • Изготвяне на становища за съответствие на търговската практика на клиента с правото на ЕС;
  • Формулиране на въпроси и отправяне на искане за преюдициално запитване по тълкуване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
  • Предявяване на искове срещу държавата за обезщетяване на вреди, причинени от нарушаване на правото на Европейския съюз;
  • Процесуално представителство по дела, свързани с частноправни спорове с международен елемент;
  • Представителство в производство по признаване и изпълнение на решения и актове, постановени в други държави – членки на Европейския съюз;
  • Представителство в процедури по издаване на европейска заповед за плащане.

Leave a comment