гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предлаганите от нас услуги включват:

  • Извършване на първоначален анализ за съответствие дейността на клиента с изискванията на европейското (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) и на националното законодателство (Закон за защита на личните данни);
  • Изготвяне на т.нар. GAP доклад, съдържащ отбелязване на пропуските на клиента и препоръки за тяхното отстраняване;
  • Изготвяне/модифициране на всички необходими документи, политики и вътрешни правила за привеждне дейността на клиента в съответствие с Регламент 2016/679;
  • Извършване/осъвременяване на оценката на риска;
  • Изготвяне на регистри по чл. 30 от Регламент 2016/679;
  • Привеждане в съответствие на „дигиталното лице” (уебсайта) на клиента в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679;
  • Представителство пред Комисията за защита на лични данни.

Leave a comment