гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Услугите, които предоставяме, включват:

  • Консултации при сключване на застрахователни договори, в това число посредничество при избор на застрахователна компания и конкретна застрахователна услуга;
  • Консултации при реализиране на застрахователни претенции, свързани с настъпило застрахователно събитие;
  • Изготвяне на документи и предявяване на претенции за обезщетения срещу застраховател;
  • Представителство при преговори със застраховател за изплащане на обезщетение;
  • Процесуално представителство по застрахователни спорове, в това число предявяване на претенции относно настъпили вследствие на застрахователно събитие имуществени и неимуществени вреди.

Leave a comment