гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ВЕЩНО ПРАВО И ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Нашият екип предлага следните услуги:

  • Консултации при придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти, както и при учредяване на ограничени вещни права върху тях;
  • Учредяване на обезпечения;
  • Защита на правото на собственост; предявяване на посесорни и петиторни искове;
  • Вписване в имотния регистър на актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права;
  • Проучване на правния статут на парцели с оглед осъществяване на инвестиционни намерения;
  • Изготвяне на договори за строителство;
  • Консултации и съдействие при процедура по промяна на предназначението на земеделски имот;
  • Консултации и съдействие при получаване на разрешение за строеж;
  • Консултации и съдействие при получаване на актовете и протоколите по време на строителството;
  • Консултации в процеса на изграждането на сгради.

Leave a comment