гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

Услугите, които предоставяме, включват:

  • Представителство пред държавни и общински административни органи;
  • Изготвяне на документи и съдействие пред административния орган за издаване на разрешения и лицензи;
  • Съдействие при участие в търгове и конкурси;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на ЗАНН;
  • Процесуално представителство по реда на АПК при обжалване на административни актове в административна и съдебна фаза.

Leave a comment