гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Услугите, които предоставяме, включват:

Извършване на правен анализ на собствеността на недвижими имоти;

  • Проверка за наличие на тежести или претенции на трети лица;
  • Анализ на рисковете при сделка с недвижим имот;
  • Подпомагане на клиента при подготовка на сделката с недвижим имот – снабдяване на изискуемите документи, изготвяне и съгласуване на предварителния и окончателния договор;
  • Представителство пред нотариус, както и пред държавни и общински институции;
  • Правни консултации на строители и инвеститори.

Leave a comment