гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

СТАТИИ И НОВИНИ

ВКС: Павловият иск не спира и не прекъсва давността за вземането

ВКС: Павловият иск не спира и не прекъсва давността за вземането

Върховният касационен съд се произнесе с Решение № 251 от 23.04.2024 год. за развитие на правото и прие, че Павловият иск не прекъсва и не спира давността за вземането. Въпросът дали прекъсва или спира давността бе породил противоречива практика на съдилищата, а тълкуването е поискано…

Нотариалната камара предлага: Срокът за придобиване по давност да бъде 20 г., а не 10 г.

Нотариалната камара предлага: Срокът за придобиване по давност да бъде 20 г., а не 10 г.

Нотариалната камара предлага правото на собственост върху имот да се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на 20 г., а не на 10 години, както е до момента. Повод за предложението е медийното известяване, че в Пазарджишко са извършени редица обстоятелствени проверки и…

ВКС с ново тълкувателно решение: При цесия арбитражната клауза следва вземането

ВКС с ново тълкувателно решение: При цесия арбитражната клауза следва вземането

На 21.02.2024 г. Общо събрание на Търговска колегия на Върховен касационен съд се произнесе с  Тълкувателно решение № 1 от 2023 г. по следните два въпроса: 1.“Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и…

ВКС се произнесе: отказ от наследство на непълнолетен е недопустим

ВКС се произнесе: отказ от наследство на непълнолетен е недопустим

С Тълкувателно решение № 1/2021 г. от 23.01.2024 г. Общо събрание на Гражданска колегия на Върховен касационен съд се произнесе по следните дългоочаквани въпроси: „1. Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла…

Съдът на Европейския съюз (СЕС) отмени вечната полицейска регистрация в България

Съдът на Европейския съюз (СЕС) отмени вечната полицейска регистрация в България

Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по сезиране от Върховния административен съд. Съдебният състав е установил, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация. Повод за това е искането на осъден за лъжесвидетелстване да…

Нов законопроект предвижда бърза ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал

Нов законопроект предвижда бърза ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал

Министерски съвет внесе предложение за приемане на допълнение към Търговски закон. Законопроектът предвижда нова разпоредба чл. 274а, с която се създава бързо производство по ликвидация. Производството ще е приложимо за  дружества, които не са осъществявали дейност или са прекратили осъществяваната дейност преди повече от дванадесет…

Върховен административен съд с ново решение, касаещо определянето на особен представител

Върховен административен съд с ново решение, касаещо определянето на особен представител

Върховният административен съд (ВАС) постанови, че определянето на особен представител не е административна услуга и изпълнението на това правомощие на адвокатурата не подлежи на съдебен контрол. Решението е от изключителна значимост за независимостта и самоуправлението на адвокатурата. Повод за така приетото решение бе отказът от…

ВКС ще решава как се разпределят разноските при дела за родителски права и издръжка

ВКС ще решава как се разпределят разноските при дела за родителски права и издръжка

Образувано е ново тълкувателно дело  № 3/2023 г, с което следва да се даде отговор на въпроса: „Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК?“. Гражданска колегия констатира противоречива практика при разпределянето на разноските по делата…

ВКС се произнесе по въпроси за незаконно обвинение и бавно правосъдие

ВКС се произнесе по въпроси за незаконно обвинение и бавно правосъдие

В съдебно заседание на 02 ноември 2023 г., ОСГК на ВКС се произнесе по актуални въпроси, касаещи обезщетяването на вреди по ЗОДОВ при незаконно обвинение и бавно правосъдие. Отговорите на въпросите са обективирани в Тълкувателно решение №1/2022 г. на ОСГК на ВКС. Първият въпрос, по…