гр. София 1504, бул. ``Янко Сакъзов`` № 10, ет. 2, офис 5
10 Yanko Sakazov Blvd., floor 2, office 5, 1504 Sofia, Bulgaria

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност е разработена от Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Определения:

 • „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 • „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 • „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 • „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
 • „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
 • „генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице;
 • „биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни;
 • „данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние.

Принципи:

Като администратор на лични данни, ние в Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели всички необходими мерки, за да приведем дейността си в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, като следваме следните принципи:

 • „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ – личните данни да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • „ограничение на целите“ – личните данни да се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • „свеждане на данните до минимум“ – личните данни да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • „точност“ – личните данни да са точни и при необходимост да бъдат;
 • поддържани в актуален вид; да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • „ограничение на съхранението“ – личните данни се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • „цялостност и поверителност“ – личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Цели, основание, видове лични данни и срокове за обработване:

Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ обработва лични данни във връзка с осъществяване на правното обслужване на своите клиенти. Клиенти на Адвокатската кантора са всички лица, на които се предоставят правни услуги съобразно договор за правно обслужване, лица, с които Адвокатската кантора е в процес на преговори, както и лица, които са отправили запитване до кантората през контактната форма на сайта или по друг начин.

За да предостави услугите на уеб сайта си, Адвокатска кантора “Ничев и Георгиев“ събира и обработва предоставените от Вас данни, по следните начини:

 • чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите на ng-law.bg;
 • чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Личните данните, които събираме за нашите клиенти, се определят от вида на конкретните правни услуги, които им се предоставят. Данните, които Адвокатската кантора събира, съхранява и обработва, са:

 • имена, ЕГН, адрес, данни по лична карта, имейл адрес, телефонен номер;
 • информация относно използването на нашата интернет страница – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на търсенията на потребителите.

Събираме, съхраняваме и обработваме само личните Ви данни, за които сте ни дали съгласие и които са необходими за осъществяване на легитимните ни цели и за защита на легитимния ни интерес да упражняваме ефективно адвокатската професия. Обработваме личните Ви данни и в случаите когато имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни.

Администраторът не събира, съхранява и обработва т. нар. чувствителни данни /данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация/.

Администраторът може да обработва и други данни, чиито обем и задължение за обработване са предвидени в нормативен акт.

Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“ съхранява личните данни на своите клиенти за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако сме сключили договор за правно обслужване; за срок от 5 години от приключване на делото, по което адвокатът е бил повереник или защитник; до изтичане на срока за ангажиране на професионалната отговорност на адвоката. Личните данни на потенциалните клиенти, които са направили запитване до кантората, но не се е стигнало до сключване на договор, се съхраняват в срок до 1 месец от приключване на кореспонденцията между страните.

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България, като Администраторът не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

Адвокатско кантора „Ничев и Георгиев“ разкрива лични данни на следните категории трети лица:

 • на други адвокати или външни консултанти – за целите на предоставяне на възложените правни услуги, с одобрението на клиента;
 • на куриерски дружества и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с клиента;
 • на кредитни институции – за нуждите на заплащане на такси, възнаграждения и др.;
 • на съд или на арбитраж – за целите на осъществяване на процесуално представителство;
 • в случаите, предвидени в нормативен акт – на общински и държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия, за целите на изпълнение на законови задължения.

Използване на „бисквитки“.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато се посещава уеб-страницата ни. Ние използваме „бисквитки“ предимно с цел улесняване на използването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на нашия уебсайт, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Всеки път, когато посещавате www.ng-law.bg, ще получавате покана да приемете или откажете бисквитките. Браузърът Ви позволява да откажете използването или да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Типове „бисквитки“, които използваме:

Необходими бисквитки са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги. Включват например „бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители, „бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език) и други;

Бисквитки за ефективност: позволяват ни да анализираме ефективността и дизайна на нашия уебсайт и да откриваме грешки. Например, този тип бисквитки ни позволява да разпознаем, че сте посещавали нашия уебсайт преди, и показва кои части от нашия уебсайт са най-популярни, като ни позволяват да видим кои страници посещават най-често посетителите и колко време прекарват на всяка страница. Ние използваме, неизчерпателно, Google Analytics, Adobe и подобни бисквитки за анализ.

Функционални бисквитки: позволяват ни да предоставяме по-добро потребителско изживяване. Например, този вид бисквитки гарантира, че информацията, която ще бъде показана при следващото ви посещение на нашия уебсайт, ще съответства на вашите потребителски предпочитания.

Рекламни бисквитки: дават възможност да персонализираме нашия уебсайт, както и да ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси.

Бисквитки на трети страни: на нашия уебсайт има съдържание от други сайтове или услуги на трети страни (например Facebook, LinkedIn, уебсайтове на нашите клиенти и др.), което може да доведе до съхраняването на бисквитки на трети страни на вашия хард диск или браузър. Ние не контролираме съхраняването и използването на тези бисквитки и Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Управление на „бисквитките“ в браузъра Ви:

Повечето браузъри ви дават възможност да контролирате начина, по който се използват „бисквитките“, докато сърфирате. Можете да управлявате/изтривате бисквитки, според предпочитанията си. Някои браузъри автоматично ограничават или изтриват „бисквитките“. Също така в някои от тях можете да настроите правила за управление на „бисквитките“ на ниво сайт, което ви дава възможност да разрешите „бисквитките“ само от сайтовете, на които имате доверие. Загубата на информацията, съхранявана в „бисквитките“, може да намали функционалността на сайтовете, но няма да им попречи да работят.

Вашите права:

 • Право на прозрачна информация и право на достъп – имате право да поискате от нас информация с каква цел и на какво основание обработваме и съхраняваме личните данни, както и право да получите копие от притежаваните от нас лични данни;
 • Право на корекция и на изтриване – имате право да поискате да коригираме или допълним обработваните от нас лични данни, както и да ги изтрием, когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме;
 • Право на ограничаване на обработването – имате право да изискате от нас да обработваме личните данни за точно определени цели;
 • Право на преносимост на данни – имате право да поискате да Ви предоставим личните данни, които ние съхранявме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор;
 • Право да оттеглите даденото от Вас съгласие – имате право да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • Право на възражение – Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че считате, че не разполагаме с легитимен интерес за обработването им;
 • Правото да бъдете уведомен, в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни. Ние ще Ви информираме без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които сме предприели или предстои да бъдат предприети;
 • Право на жалба– ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, можете да се свържете с нас или да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел. 02/91-53-519, електронен адрес: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен орган.

Всяка промяна в настоящата Политика ще бъде своевременно отразена на електронния сайт на Адвокатската кантора.

Данни за администратора и контакт с него:

Адвокатска кантора „Ничев и Георгиев“

Адрес: гр. София 1504, район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 10, ет. 2, офис 5

E-mail: office@ng-law.bg

Web: www.ng-law.bg

Адвокат Христо Ничев
+359 89 2 60 27 77
E-mail: hrnitchev@ng-law.bg

Адвокат Георги Георгиев
+359 88 3 45 31 04
E-mail: ggeorgiev@ng-law.bg

Настоящата политика за поверителност е приета от Адвокатска кантора “Ничев и Георгиев“ и е в сила от 25.05.2018 г.